Editor-in-Chief:

Eremchenko, Еugene (NeoGeography group)

Editorial Board:

Anoprienko, Alexander (Donetsk National Technical University)

Chronusov, Valery (Vostokgeology)

Gordeziani, Tengiz (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University)

Gorin, Svemir (Ss. Cyril and Methodius University)

Jendryke, Michael (Wuhan University)

Konechny, Milan (Masaryk University)

Romanov, Alexey (Russian Space Systems)

Zakharova, Alena (Tomsk Polytechnical University)